Bystrá nad Jizerou
Toulavá

naše příští destinace – jaro 2024

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ PODLE GDPR

 • 1.1 Zaškrtnutím příslušného pole souhlasu se zpracováním osobních údajů umístěného na webových stránkách www.glampingvpohybu.cz Klient souhlasí se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů po dobu tří (3) let ode dne udělení souhlasu pro účely uvedené v článku 1.4.3 bodech (iv) a (v) těchto obchodních podmínek níže a v souladu s informacemi o zpracování osobních údajů níže.

 • 1.2 Zaškrtnutím příslušného pole souhlasu se zasíláním obchodních sdělením umístěného na webových stránkách Glampingvpohybu.cz Klient dobrovolně uděluje GlampHuts ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“), svůj souhlas, aby mu společnost GlampHuts po dobu tří (3) let ode dne udělení souhlasu zasílala prostřednictvím elektronických prostředků na adresu elektronické pošty zákazníka a/nebo jeho telefonní číslo poskytnuté GlampHuts v rámci registračního nebo rezervačního formuláře obchodní sdělení, kterými se rozumí jakákoliv a veškerá obchodní sdělení ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti, jakož i právních předpisů, které tento zákon případně v budoucnosti nahradí, zejména pak, ale nikoliv pouze, ta s informacemi o výrobcích, službách, událostech a akcích GlampHuts (dále jen „obchodní sdělení“).

 • 1.3 GlampHuts Vás tímto informuje o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením článku 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), na základě kterých GlampHuts jako správce osobních údajů nakládá s Vašimi níže uvedenými osobními údaji. Pro účely tohoto článku mají pojmy v něm použité, které nejsou definovány na jiných místech těchto obchodních podmínek, stejný význam jako v GDPR.

 • 1.4 GlampHuts zpracovává ve smyslu GDPR osobní údaje zákazníků v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště, doručovací adresa, adresa elektronické pošty (email) a telefonní číslo, popř. další údaje poskytnuté GlampHuts Klientem při registraci/rezervaci na webových stránkách glampingvpohybu.cz (dále jen „Vaše osobní údaje“).
  • 1.4.1 Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce
   Správcem Vašich osobních údajů je GlampHuts.Kontaktní údaje GlampHuts:NÁZEV: GlampHuts s.r.o.
   IČO: 10897925
   DIC: CZ10897925
   ADRESA: Na okraji 335/42, Veleslavín, 162 00 Prahatel. +420 602 271 399

   email: info@glampingvpohybu.cz

   Vaše dotazy, žádosti a stížnosti ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů lze ke GlampHuts podat telefonicky, emailem i poštou s tím, že ty telefonické se přijímají pouze v pracovních dnech v době od 10:00 do 16:00 hod.

   GlampHuts nemá zástupce.

  • 1.4.2 Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
   GlampHuts neustavil pověřence pro ochranu osobních údajů, neb není jeho povinností tak učinit.

  • 1.4.3 Účely zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování
   Účely zpracování Vašich osobních údajů GlampHuts jsou
   • vytvoření, vedení a správa Vaší rezervace,
   • vyřízení Vaší rezervace a další plnění ze smlouvy
   • evidence smlouvy o ubytování a případné budoucí uplatnění a obrana práv a povinností smluvních stran ze smlouvy vyplývajících,
   • vytvoření, vedení, používání a správa databáze osob k zasílání a šíření obchodních sdělení ze strany GlampHuts

   Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v případě účelů uvedených shora pod body (i) a (iv) je článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tedy Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v případě účelu uvedeného shora pod bodem (ii) je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy skutečnost, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v případě účelu uvedeného shora pod bodem (iii) je článek 6 odst. 1 písm. e) a f) GDPR, tedy skutečnost, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů GlampHuts.

  • 1.4.4 Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
   Vaše osobní údaje mohou být pro účely plnění smluvních a zákonných povinností GlampHuts poskytnuty, finanční správě, státním úřadům, bankám, členům statutárního orgánu a oprávněným zaměstnancům GlampHuts a dále osobám, které GlampHuts poskytují IT, právní, účetní, mzdové a poradenské služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a smluvními závazky. Osobní údaje dále mohou být rovněž poskytnuty v souladu s obecně závaznými právními předpisy orgánům činným v trestním řízení, soudům a jiným orgánům veřejné moci.

  • 1.4.5 Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci
   GlampHuts nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

  • 1.4.6 Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy
   Vaše osobní údaje jsou uchovávány, resp. Uloženy v případě účelů uvedených v článku 1.4.3 pod body (ii) a (iii) těchto obchodních podmínek výše po dobu trvání smlouvy.

  • 1.4.7 Existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se daného subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů
   Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte právo na: přístup k Vašim osobním údajům, tj. máte právo získat od GlampHuts potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a příp. právo na přístup k osobním údajům dle článku 15 GDPR;

    opravu, tj. právo na to, aby GlampHuts bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle článku 16 GDPR;

    výmaz, tj. právo na to, aby GlampHuts bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů uvedených v článku 17 odst. 1 GDPR;

    omezení zpracování v případech uvedených v článku 18 GDPR;

    přenositelnost osobních údajů za podmínek stanovených v článku 20 GDPR;

    vznesení námitky proti zpracování osobních údajů za podmínek upravených v článku 21 GDPR. Existence práva odvolat kdykoli souhlas Máte právo kdykoliv bezplatně odvolat, a to nezávisle na sobě:

    souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na Vašem souhlasu uděleném před jeho odvoláním;

    souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Odvolání obou souhlasů můžete učinit na kontaktních údajích GlampHuts uvedených shora, přičemž svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete odvolat i v rámci platné adresy uvedené v samotném obchodním sdělení, které Vám bude zasláno.

  • 1.4.8 Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto osobních údajů
   Poskytování Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a Vaše osobní údaje nemáte povinnost poskytnout. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů však není možné vytvoření Vaší rezervace nebo registrace a využívání služeb GlampHuts.
  • 1.4.9 Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v článku 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
   Nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v článku 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Dejte nám tip, kam umístit Hootku.

Znáte magické místo, kam umístit naši Hootku? Dejte nám vědět a když toto místo vybereme, získáte v něm pobyt na prodloužený víkend ZDARMA!

Odeslání formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů.