Bystrá nad Jizerou
Toulavá

naše příští destinace – jaro 2024

Všeobecné obchodní podmínky (dále Podmínky)

společnosti GlampHuts s.r.o.

 1. Účel a použití Podmínek
 • 1.1 Tyto Podmínky se vztahují na všechny jednotlivé smluvní vztahy mezi klientem jako ubytovaným (Klient) a společností GlampHuts s.r.o., IČ 10897925 sídlem Na okraji 335/42, 162 00 Praha – Veleslavín, zapsanou u Městského soudu v Praze, spisová značka C 350372/MSPH, (dále jen ”GlampHuts”) jako ubytovatelem, jejichž předmětem je poskytování ubytování v mobilním domu Hootka a dále poskytování služeb, které s ubytováním souvisejí. Jednotlivé smlouvy se uzavírají podle čl. 2 těchto Podmínek.
 • 1.2 V případě rozporu mezi Podmínkami a výslovným ujednáním stran ve smlouvě mají přednost odchylná smluvní ujednání.
 • 1.3 Podmínky mohou být ze strany GlampHuts jednostranně změněny nebo doplněny, pro Klienta je přitom závazné znění Podmínek, které jsou účinné v době uzavření Smlouvy.

 

 1. Smlouva mezi Klientem a GlampHuts
 • 2.1 Smlouva mezi GlampHuts a Klientem (Smlouva) je uzavřena vyplněním formuláře Klientem v rezervačním systému na stránkách www.glampingvpohybu.cz v sekci REZERVOVAT POBYT a následným zasláním potvrzujícího emailu na adresu Klienta. Smlouva může být případně dále uzavřena mimo online rezervační systém, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace mezi Klientem a GlampHuts, potvrzením objednávky Klienta ze strany GlampHuts nebo potvrzením nabídky GlampHuts ze strany Klienta nebo oboustranným podpisem písemné smlouvy.
 • 2.2 Smlouva specifikuje zejména konkrétní časový termín, na který GlampHuts poskytuje Klientovi mobilní domek Hootka k přechodnému ubytování, cenu za takové ubytování, způsob platby a její splatnost.
 • 2.3 GlampHuts eviduje Smlouvy uzavřené v rámci Rezervačního systému a může je na požádání zpřístupnit Klientovi.
 • 2.4 Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 • 2.5 Minimální doba ubytování je zvolena u ubytovacích balíčků následovně
  • 2.5.1 Hootka Prodloužený víkend Restart – 3 po sobě jdoucí noci
  • 2.5.2 Hootka Focus days – 2 po sobě jdoucí noci
  • 2.5.3 Hootka Brainstorm – 1 den
 • 2.6 Maximální počet současně užívajících osob předmětu ubytování – mobilního domu jsou 4 dospělé osoby, v případě balíčku Hootka Brainstorm je to 6 osob.
 • 2.7 GlampHuts sdělí Klientovi emailem konkrétní umístění mobilního domu na základě GPS souřadnic po potvrzení rezervace (uzavření smlouvy) a zaplacení ubytování.
 • 2.8 Klient se zavazuje při rezervaci ubytování a při uvádění jakýchkoli údajů pro účely Smlouvy zadávat přesné a pravdivé informace. Jestliže Klient zjistí, že v údajích zadávaných v Rezervačním systému provedl chybu v psaní nebo uvedl nepřesné údaje bezodkladně kontaktuje GlampHuts za účelem napravení těchto chyb. GlampHuts neodpovídá za nedostatky poskytnuté služby způsobené v důsledku chyb či včas neopravených chyb v údajích uvedených Klientem v rámci rezervace, v komunikaci s GlampHuts anebo ve Smlouvě.
 1. Cena a rezervace
 • 3.1 Rezervaci ubytování Klient vytvoří na webových stránkách GlampHuts www.glampingvpohybu.cz/rezervace-pobytu/, kde Klient zvolí datum příjezdu a datum odjezdu dle dostupnosti viditelné v rezervačním systému. Cena ubytování je uvedena na webových stránkách www.glampingvpohybu.cz/rezervace-pobytu/. Dále je možné cenu ubytování zjistit telefonicky a emailovou komunikací na kontaktech uvedených na webových stránkách. Přímo v mobilním domu je pro Klienta uvedený ceník služeb a zboží s předmětem smlouvy související, které si Klient může objednat, či koupit. Cenu za výše uvedené služby či výrobky hradí Klient při konci smluvního vztahu bezhotovostně na základě vystavené faktury doplňkových služeb na účet GlampHuts.
 • 3.2. Rezervace mobilního domu provedená Klientem v Rezervačním systému platí nejdéle 3 pracovní dny ode dne provedení rezervace. Do této doby je Klient povinen provést úhradu celé ceny rezervovaného ubytování, a to bezhotovostní platbou dle instrukcí uvedených v Rezervačním systému (není-li výslovně dohodnuto jinak v případě, že Smlouva byla uzavřena jinak než prostřednictvím Rezervačního systému). Jestliže do uplynutí této lhůty Klient cenu neuhradí, Smlouva zaniká, GlampHuts ani Klient jí nejsou nadále vázáni a GlampHutt je oprávněn mobilní domek pro dotčený termín a lokalitu opět na svých webových stránkách i jinak nabízet jako dostupnou k ubytování třetím osobám.
 • 3.3 Dalšími povinnými údaji při vytváření rezervace jsou jméno a příjmení osoby, která rezervaci vytváří, Počet osob užívajících předmět ubytování, kontaktní telefon a email. Nepovinnými údaji jsou firemní údaje a poznámka.
 • 3.4. Po odeslání rezervace – návrhu na uzavření smlouvy přijde Klientovi na uvedený email rekapitulace rezervace (potvrzení o uzavření smlouvy). V případě, kdy Klient zadá v průběhu rezervace, či jiného způsobu uzavření Smlouvy chybné údaje, je povinný uvědomit obratem GlampHuts. Společnost GlampHuts nebere zodpovědnost za chybně uvedené údaje v průběhu uzavření Smlouvy.

 

 1. Storno podmínky
 • 4.1 Klient je oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit. Odstoupení od Smlouvy Klientem lze učinit písemně POUZE prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu info@glampingvpohybu.cz anebo v rezervačním systému. Klient má nárok na vrácení 100% částky, jestliže k odstoupení od smlouvy dojde nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne přijetí potvrzující emailu dle čl. 3.4.. Po uplynutí lhůty 30 dnů ode dne přijetí potvrzujícího emailu nemá Klient nárok na vrácení ceny ubytování, přičemž částka zůstává GlampHuts v plném rozsahu jako storno poplatek.
 • 4.2 Jestliže si Klient nepřevezme předmět ubytování ke smluvenému užívání nebo ho nevyužije zcela, nemá nárok na vrácení částky dle Smlouvy. GlampHuts není povinen poskytnout předmět ubytování k užívání v náhradním termínu.

 

 1. Práva a povinnosti stran
 • 5.1 Klient obdrží přístupový kód pro elektronický zámek a přesné informace o umístění Hootky a přístupovou cestu k předmětu ubytování – mobilnímu domu Hootka v potvrzujícím emailu dle čl. 3.4. CHECK IN (doba převzetí předmětu ubytování) pro Klienta je ve stanovený počáteční den pobytu od 9:00 hodin. V jiný čas dle telefonické domluvy se zástupcem GlampHuts.
 • 5.2 Klient přebírá předmět ubytování – mobilní dům Hootka zadáním přístupového kódu do elektronického zámku mobilního domu. Klient má  k dispozici informace pomocí QR kódu umístěného na vchodových dveřích mobilního domu o náležitostech provozu mobilního domu, podmínkách užívání předmětu, Provozním řádu uživatele a doporučení „Jak se chovat v okolí ubytování“
 • 5.3 Klient se zavazuje dodržovat smluvní podmínky a respektovat pravidla dle Podmínek, Provozního řádu uživatele a Jak se chovat v okolí, tj. především chovat se k předmětu ubytování a životnímu prostředí s respektem a ohleduplností. Klient se zavazuje neobtěžovat okolí nadměrným hlukem a nevhodným chováním.
 • 5.4 Je striktně zakázáno jakkoli předmět ubytování upravovat, ničit anebo s ním manipulovat. Je zakázáno v předmětu ubytování kouřit a mít domácí zvířata.
 • 5.5 Je striktně zakázáno poskytovat, pronajímat či ubytovávat osoby odlišné od Klienta a osob uvedených k užívání předmětu ubytování společně s Klientem (v rámci rezervace návrhu na uzavření Smlouvy).
 • 5.6 V případě nebezpečí vzniku škody je Klient dle míry nebezpečí povinen uvědomit zástupce GlampHuts anebo přímo záchranné bezpečnostní sbory.
 • 5.7 V případě škody, která vznikla v důsledku jednání či opomenutí Klienta, které bylo v rozporu se smluvními podmínkami, pravidly Podmínek, Provozním řádem uživatele a Jak se chovat v okolí je GlampHuts oprávněn požadovat po Klientovi náhrad škody v plném rozsahu.
 • 5.8 Porušuje-li Klient i přes upozornění hrubě pravidla Podmínek, Provozního řádu uživatele a Jak se chovat v okolí je GlampHuts oprávněn okamžitě vypovědět Smlouvu bez nároku na refundaci.
 • 5.9 GlampHuts neodpovídá za škody na věci či újmu na zdraví Klienta a osob uvedených k užívání předmětu ubytování společně s Klientam, které vznikly nedodržením pravidel Podmínek, Provozního řádu uživatele a Jak se chovat v okolí. Dále GlampHuts absolutně neodpovídá za škody na věci či újmu na zdraví výše uvedených osob, které vznikly mimo Smlouvu v rámci doporučených výletů či aktivit Klienta.
 • 5.10 V případě vady předmětu ubytování – mobilního domu, který zčásti vylučuje jeho užívání, má Klient nárok na přiměřenou slevu z ubytování. V případě, kdy je užívání předmětu ubytování – mobilního domu zcela vyloučeno, má Klient nárok na plnou refundaci. Částečná či plná refundace je podmíněna včasným a řádným upozorněním zástupci GlampHuts.
 • 5.11 Klient se zavazuje vrátit předmět ubytování po skončení smluvního vztahu čistý a nepoškozený. CHECK OUT (okamžik skončení smluvního vztahu) je do 14 hod. v den skončení ubytování dle Smlouvy, v případě balíčku Hootka Brainstorm do 19:00. Klient je povinen oznámit vrácení předmětu ubytování – mobilního domu Hootka zasláním zprávy SMS na číslo +420 602 271 399.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  Dokumenty Všeobecné obchodní podmínky, Provozní řád uživatele a Jak se chovat v okolí jsou nedílnou součástí Smlouvy a Klient s nimi vyjadřuje souhlas uzavřením Smlouvy v souladu s čl. 4. Tyto dokumenty budou i fyzicky přítomné a k dispozici v předmětu ubytování – mobilním domu v písemné podobě. Společnost GlampHuts si sjednává právo tyto Podmínky a dokumenty Provozní řád uživatele a Jak se chovat v okolí ou jednostranně měnit. Uzavření Smlouvy – souhlas s výše uvedenými dokumenty se považuje, že klient tyto jednání vykonal ze své vůle a vědomě. K mimosoudnímu řešení sporů ze smluv mezi GlampHuts a Klientem je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.Případné soudní spory budou řešeny dle právního řádu České republiky.

 

 

Tyto Podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.8.2022

Dejte nám tip, kam umístit Hootku.

Znáte magické místo, kam umístit naši Hootku? Dejte nám vědět a když toto místo vybereme, získáte v něm pobyt na prodloužený víkend ZDARMA!

Odeslání formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů.